What happened in your country this week? 01-03-2015

Александар Вучић 24. марта 1998. године постаје министар за информисање у Влади народног јединства Мирка Марјановића[3] коју чине СПС, СРС, и ЈУЛ, и подноси оставку на место директора „Пинкија“. За време тог министарског мандата потписао је Закон о јавном информисању, који је остао запамћен по томе што је увео високе новчане казне за новинаре чије се писање косило са политиком режима Слободана Милошевића, као и гашењу редакција „Дневног телеграфа“, „Европљанина“ и „Наше борбе“.[6] Влада је била донела Уредбу о посебним мерама у условима претње оружаним нападима НАТО-а, за време чијег важења је укинут програм Радио Индекса[7], а затим и Радио Сенте, Кикинде, ТВ Пирота и Радио Ситија у Нишу. Са кабловских мрежа су скинути сви инострани ТВ канали, а земаљским радио и ТВ станицама је забрањено реемитовање иностраних сервиса на српском језику.[8]

У то време изабран је и за члана Управног одбора Београдског Универзитета и Филозофског факултета БУ.

Вучић је био и на јавној листи особа којима је забрањен улазак у Европску унију.[6]

Rough translation: Aleksandar Vucic on 24 March 1998, became Minister of Information in the Government of National Unity Mirko Marjanovic [3] consisting of SPS, SRS, and JUL, and submitted his resignation as director of "Pinky". During this ministerial mandate signed the Law on Public Information, who is remembered for having introduced high fines for journalists whose writing is inconsistent with the policy of the regime of Slobodan Milosevic, and extinguishing the crew of the "Daily Telegraph", "Europeans" and " Our struggle ". [6] The government has adopted the Regulation on special measures in terms of threats to armed attacks by NATO, during whose validity has been discontinued program of Radio Index [7], followed by Radio Senta, Kikinda, Pirot TV and Radio Sitia in Nis. With cable networks have downloaded all foreign TV channels, a terrestrial radio and TV stations are prohibited from rebroadcasting foreign services in Serbian language. [8]

At that time he was selected as a member of the Governing Board of the University of Belgrade Faculty of Philosophy and BU.

Vucic was also on the public list of those banned from entering the European Union. [6]

Sources are found on Serbian Wikipedia. http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80_%D0%92%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%9B

/r/europe Thread